Polityka prywatności

kim jesteśmy

Zajmujących się działalnością marketingową przy użyciu nowoczesnych form komunikacji. Zajmujemy się między innymi prowadzeniem kampanii e-mail marketingowych, generowaniem leadów, audytami jakościowymi w Call Center dla naszych Klientów, prowadzeniem w imieniu naszych Klientów akcji telemarketingowych.

Dane osobowe

Adminstratorem danych osobowych jest DKM sp. z o.o. Sp.k z siedzibą we Wrocławiu (50- 503) przy ulicy Prudnickiej 8/2. Strona internetowa https://dkmpartner.pl/. Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Skąd mamy dane?

Przetwarzamy wyłącznie dane osób, które wyraziły na to zgodę. Zgoda ta mogła być udzielona na przykład przy okazji wypełniania ankiety, udziału w konkursie , rejestracji w programie lojalnościowym lub rabatowym, zapisie na otrzymywanie newsletteru lub rejestracji na określonych stronach internetowych.

Przetwarzamy także dane powierzone nam przez innych administratorów – w związku z realizacją określonych zadań z ich upoważnienia i na ich polecenie – np. nasi partnerzy mogą przekazać nam dane w celu przygotowania i realizacji kampanii marketingowej na ich zlecenie, przy użyciu naszych metod i narzędzi. Niekiedy zakupujemy licencję na czasowe wykorzystanie danych ze zbiorów innych administratorów.

Jakimi danymi dysponujemy?

Najczęściej są to dane identyfikujące – takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – czyli np. adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu.

Nie pozyskujemy ani nie przetwarzamy żadnych informacji wrażliwych, czy też, jak to określa RODO – informacji szczególnych kategorii – takich jak np. stan zdrowia, wyznanie religijne, przynależność związkową albo poglądy polityczne. Nie przetwarzamy również informacji o skazaniach i wyrokach sądowych.

Nie przetwarzamy danych osób niepełnoletnich a w szczególności dzieci poniżej 13 roku życia. Realizowane przez nas kampanie kierowane są do osób dorosłych. Nie jesteśmy w stanie zapobiec sytuacji rejestracji danych osobowych przez osobę niepełnoletnią ze względu na fakt, że nie pozyskujemy i nie potrzebujemy danych typu PESEL czy numer dokumentu, które pozwoliłyby nam na weryfikację wieku osoby, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych.

Nie zawsze informacje, które posiadamy są kompletne i prawdziwe – bazujemy na tych danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób, które wyrażały zgodę. A w większości przypadków dane te nie są przez nikogo weryfikowane.

Do czego potrzebne nam Twoje dane?

Przygotowujemy kampanie marketingowe na zlecenie naszych partnerów – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy. Najczęściej kampanie te mają postać działań telemarketingowych lub e-mail marketingowych i wiążą się z przedstawieniem oferty określonej firmy.

W każdym przypadku realizujemy kampanię na ograniczonej grupie odbiorców, starannie wyselekcjonowanej przez nasze autorskie algorytmy informatyczne pod kątem konkretnej kampanii i konkretnego klienta.

Komu udostępniamy dane?

Chcemy poinformować, że w związku z realizowanymi usługami możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom, które z nami współpracują, tj firmom, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy. Przekazanie danych do wskazanych podmiotów jest niezbędne do realizacji naszych usług. Realizujemy bowiem kampanie bezpośrednio i we własnym imieniu w oparciu o wskazówki i wytyczne naszych partnerów i z użyciem ich materiałów marketingowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych pamiętaj, że zgoda wyrażana jest przez Ciebie dobrowolnie. W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed jej wycofaniem.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych. Możesz zawsze zwrócić się do nas jako Administratora z prośbą o informację czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane, informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje ci prawo do sprostowania Twoich Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:

 • dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
 • wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
 • wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym znajdziesz w art. 17 RODO. Przysługuje Ci także prawo do ograniczenia przetwarzania przez Administratora. Możesz zażądać ograniczenia gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich Ty do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w przypadku gdy zgłosisz sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, masz również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić na Twoją prośbę w powszechnie używanym formacie. Możesz również zażądać aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że wykażemy wymagane przez RODO podstawy.

Masz także prawo do tego aby nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Musisz wiedzieć, że prawo to nie przysługuje jeśli: decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Jak możesz zrealizować swoje uprawnienia?

Udostępniamy kilka metod realizacji Twoich żądań.

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z naszych baz, możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Poprzez wysłanie maila pod adres: bazy@dkcallcenter.pl;
 2. Poprze formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie www.dkmpartner.pl

Kto to jest IOD?

IOD, czyli Inspektor Ochrony Danych to osoba, której powierzyliśmy zadanie nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w naszej Spółce. IOD może pomóc wyjaśnić wątpliwości dotyczące legalności przetwarzania. Sprawuje nadzór nad obowiązującymi procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Możesz skontaktować się wysyłając e-mail pod adres: bazy@dkcallcenter.pl;